საგარანტიო მომსახურეობა
2016-11-07

საგარანტიო მომსახურეობაკომპანია Arttime-ი, სერტიფიკატში აღნიშნული პირობების შესაბამისად, გთავაზობთ საერთაშორისო გარანტიას თქვენს მიერ შეძენილ საათზე.

გარანტიის ვადა იწყება შესყიდვის დღიდან, გრძელდება 24 თვის განმავლობაში და ფარავს წარმოებისა და მასალის დეფექტებს, რომლებიც შესყიდვის დღემდე არსებობდა.

გარანტია ძალაში შედის მხოლოდ საგარანტიო ტალონის წარდგენის შემთხვევაში.

საგარანტიო ტალონი შევსებული უნდა იყოს სწორად და სრულად. მასზე აღნიშნული უნდა იყოს შესყიდვის თარიღი და უნდა ჰქონდეს Arttime-ის შტამპი (რაც არის მოქმედი საგარანტიო ტალონი). საგარანტიო ვადის განმავლობაში და მოქმედი საგარანტიო ტალონის არსებობის შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ დეფექტის უფასოდ აღმოფხვრის უფლება. თუ თქვენი საათის შემოწმება, ან კორპუსის გახსნა შეუძლებელია, გაძლევთ გარანტიას, რომ დაზიანებულ საათს მსგავსი მოდელის საათით შეგიცვლით. ამ შემთხვევაშიც შემდგომი გარანტიის ვადა აითვლება თქვენს მიერ შეძენილი საათის (რომელიც შეიცვალა) შესყიდვის დღიდან. ელემენტზე გარანტია ვრცელდება 1 წლის განმავლობაში.

გარანტია არ ვრცელდება:

საათის მინაზე და სამაჯურზე;

არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზე;

გაურთხილებლობის ან უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზე;

კომპანიის მიერ განსაზღვრული საექსპლუატაციო ინსტრუქციების უგულებელყოფის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზე;

არაუფლებამოსილი პირის მიერ საათზე ნებისმიერი მანიპულაციის შემთხვევაში გარანტია შეწყვეტილად ჩაითვლება;

წუნის აღმოჩენისას საათი მოქმედ საგარანტიო ტალონთან ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს Arttime-ის სერვის ცენტრში, რომელიც მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 63, ან მაღაზიაში, სადაც მოხდა მისი შეძენა, საიდანაც ასევე გადაიგზავნება სერვის ცენტრში.