საგარანტიო მომსახურეობა
2016-11-07

საგარანტიო მომსახურეობაკომპანია Arttime-ი, ამ სერტიფიკატში აღნიშნული პირობების შესაბამისად, გთავაზობთ საერთაშორისო გარანტიას თქვენს მიერ შეძენილ საათზე.

გარანტიის ვადა იწყება შესყიდვის დღიდან, გრძელდება გრძელდება 24 თვის განმავლობაში და ფარავს წარმოების და მასალის დეფექტებს, რომლებიც შესყიდვის დღემდე არსებობდა.

გარანტია ძალაში შედის მხოლოდ საგარანტიო ტალონის წარდგენის შემთხვევაში.

საგარანტიო ტალონი სწორად, სრულად უნდა იყოს შევსებული, მასზე აღნიშნული უნდა იყოს შესყიდვის თარიღი და უნდა ჰქონდეს Arttime-ის შტამპი (მოქმედი საგარანტიო ტალონი). საგარანტიო ვადის განმავლობაში და მოქმედი საგარანტიო ტალონის არსებობის შემთხვევაში თქვენ დეფექტის უფასოდ აღმოფხვრის უფლება გაქვთ.თუ თქვენი საათის გარემონრება ან კორპუსის გახსნა შეუძლებელია, გაძლევთ გარანტიას, რომ დაზიანებულ საათს მსგავსი მოდელის საათით შეგიცვლით. ამ შემთხვევაშიც შემდგომი გარანტიის ვადა აითვლება თქვენს მიერ შეძენილი საათის (რომელიც შეიცვალა) შეყიდვის დღიდან. ელემენტზე გარანტია ვრცელდება 1 წლის განმავლობაში.

გარანტია არ ვრცელდება:

საათის მინაზე და სამაჯურზე;

არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზეც;

გაურთხილებლობის ან უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზე;

კომპანიის მიერ განსაზღვრული საექსპლუატაციო ინსტრუქციების უგულებელყოფის შედეგად მიღებულ დაზიანებებზე;

არაუფლებამოსილი პირის მიერ საათზე ნებისმიერი მანიპულაციის შემთხვევაში გარანტია შეწყვეტილად ჩაითვლება;

წუნის აღმოჩენისას საათი მოქმედ საგარანტიო ტალონთან ერთად წარდგენილი უნდა იქნეს Arttime-ის მაღაზიაში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 63 და ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას 24.